സി.എം.ഒ പോർട്ടൽ ചാർജ് ഓഫീസറുടെ പേര് – ശ്രീ.കെ.നന്ദകുമാര്‍
തസ്തിക  – അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി
മൊബൈൽ നം. – 9447009726
ലാൻഡ്  ഫോൺ നം. – 04712517219.
സന്ദർശന സമയം – 3 മുതൽ 5 വരെ.