Govt. Orders Circulars
Home > Govt. Orders Circulars

Govt. Orders

GO. No.AbstractDate

G.O.(Ms)No.7/2020

സർക്കാർ ഉത്തരവ് – പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനവകുപ്പ്‌

30-07-2020

D1/1947/2020/DGE

Transfer & Posting of Text Book officer -reg

25-06-2020

No.2097/2020/GEdn

Transfer & Posting -AA/AO/APFO

23-06-2020

No.211/2020/GEdn

Transfer & promotion_DD/DEO_23.06.2020

GO(Rt)No.111/2020/GEDn

Diploma in Teacher Education course -Malayalam Medium -Approval

16-06-2020

GO.1756/2020/GEdn

Online classes for school students- ‘First Bell’

29-05-2020

GO(Rt)No.1600/2020/GEDN

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ AA/AO/APFO/PA to DEO എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റം /സ്ഥാനക്കയറ്റം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

09-05-2020

GO(Rt)No.1402/2020/GEdn

COVID 19 Cell in General Education Dept. -Orders issued

24-03-2020

D1/1947/2020/DGE

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ AA/APFO/PA to DEO എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലം മാറ്റം/ സ്ഥാനക്കയറ്റം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

07-03-2020

സാ.ധാ നം1074/2020/പൊ.വി.വ

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് 2019 -20 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

02-03-2020

GO(Ms)No.83/2020/DGE

ഭാരത് സേവക് സമാജ് നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് / സ്വീയിങ് / ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

25-02-2020

സ .ഉ (സാ ധാ )നം 804/2020/പൊ.വി.വ

ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇ -ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

17-02-2020

GO(Ms) No.35/2020/GEdn

Un-recognized unaided schools following Kerala State Syllabus

13-02-2020

സ.ഉ (കൈ) നം.17/2020/പൊവിവ

എയ്ഡഡ്-സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാ പകരുടെയും സേവനപുസ്തകത്തിന്റെ പാർട്ട് I-ലെ വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാർട്ട് II-ൽ സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർമാരെ കൂടാതെ ഉപജില്ല ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

01-02-2020

D1/8000/2019/DGE

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സീനിയർ AA/AO(PF) AA/AO/APFO എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/സ്ഥാനക്കയറ്റം നടത്തി – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

20-01-2020

RR1/90010/2017/ DGE

വിദ്യാലയങ്ങളും പരിസരവും വൃത്തിയുള്ളതായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

28-11-2019

സ.ഉ.(കൈ)നം.194/2019/പൊ.വി.വ.

കെ -ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

15-11-2019

Circulars

Circular No.AbstractDate

Y2/12291/20/DGE

Circular – PTA Award 2019-20

23-07-2020

Y2/10796/20/DGE

Circular – State Teachers Award 2020-21

DGE/5886/2020-N2

ഒ.ഇ.സി.കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം -സര്‍ക്കുലര്‍-സംബന്ധിച്ച്

08-07-2020

D5/4444/2020/DGE

സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ /സമാന തസ്‌തികയിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റം -ഹയർ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

26-06-2020

Y2/11526/20/DGE

National Awards to Teachers 2020

25-06-2020

H2/19500/2019/DGE

Appointment Approval_revision appeals through samanwaya_further instructions

20-06-2020

N2/7829/2020/DGE

Provisional list of NMMSE -Nov 2019

18-06-2020

M.4/5406/2020/DGE

പി.ആർ.സി.എൻ കോഴ്സുകൾ ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച് –

05-06-2020

EX/CGL(1)/39200/2019/CGE

എസ്.എസ്.എൽ.സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം -മുന്നൊരുക്കം

20-05-2020

QIP(1)/9141/2020/DGE

സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് / അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രവേശനം,വിടുതൽ സംബന്ധിച്ച് –

15-05-2020

QIP(2)/9246/2020/DGE

Vacation training of school teachers -reg

12-05-2020

A(2)/12234/2018/DGE

Online Transfer of Teachers and Primary HM s -reg.

D5/4444/2020/DGE

HM/ AEO Online Transfer – reg

D4/9372/2020/DGE

തമിഴ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ -പൊതുസ്ഥലമാറ്റം -സംബന്ധിച്ച്

09-05-2020

R&R (1)/90070/2020/DGE

അധ്യയന വര്ഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

05-05-2020

D1/4184/2020/DGE

പി.എ. റ്റു ഡി. ഇ .ഓ തസ്തികയിൽ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

24-04-2020

QIP/1/97/2020/DGE

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം – അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങള്‍ – വിനോദത്തിലൂടെ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ചെയ്തും രസകരമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനസംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തു ന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശ ങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

16-04-2020

QIP/1/97/2020/DGE

അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി – കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന രചനകള്‍ ‘സ്കൂള്‍വിക്കി’ യിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

06-04-2020

QIP(1)/8016/2020/DGE

മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സ്കൂൾതല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും അവലോകനവും സംബന്ധിച്ച്

13-03-2020

D5/4444/2020/DGE

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ / ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സമാന തസ്തികകളിൽ 2020 -21 വർഷത്തേക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

10-03-2020