ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

ക്രമനമ്പര്‍സ്ഥലംവിലാസംഇമെയില്‍ടെലിഫോണ്‍
1വര്‍ക്കലഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് വര്‍ക്കലaeovak.dge@kerala.gov.in0470-2608440
2ആറ്റിങ്ങല്‍ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ആറ്റിങ്ങല്‍
പിന്‍ -695 101
aeoatl.dge@kerala.gov.in0470-2626096
3കിളിമാനൂര്‍ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കിളിമാനൂര്‍
പിന്‍ -695 601
aeokmr.dge@kerala.gov.in0470-2670876
4നെടുമങ്ങാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
നെടുമങ്ങാട്
പിന്‍ - 695 541
aeondd.dge@kerala.gov.in0472-2800322
5പാലോട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പാലോട്
പിൻ- 695 562
aeopld.dge@kerala.gov.in0472-2841469
6തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്aeotvms.dge@kerala.gov.in0471- 2471209
7തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
ചെട്ടികുളങ്ങരയ്ക്ക് സമീപം,
ജിയുപി സ്കൂൾ,
തിരുവനന്തപുരം-695 001
aeotvmn.dge@kerala.gov.in0471-2470075
8കണിയാപുരംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കണിയാപുരംaeokpm.dge@kerala.gov.in0471-2753322
9ബാലരാമപുരംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ബാലരാമപുരംaeobram.dge@kerala.gov.in0471-2402779
10കാട്ടാക്കടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കാട്ടാക്കട
പിൻ- 695 572
aeoktd.dge@kerala.gov.in0471-2293265
11നെയ്യാറ്റിൻകരഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
നെയ്യാറ്റിൻകര
പിൻ 695 121
aeonta.dge@kerala.gov.in0471-2227195
12പാറശ്ശാലഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്, പാറശ്ശാല, പിൻ 695502aeopsl.dge@kerala.gov.in0471-2200331
13കൊട്ടാരക്കരഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കൊട്ടാരക്കര
പിൻ- 691 506
aeoktr.dge@kerala.gov.in0474 2457824
14വെളിയംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വെളിയം
പിൻ-691 540
aeovlym.dge@kerala.gov.in0474 2465112
15കുളക്കടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുളക്കട
പിൻ-691 521
aeokkda.dge@kerala.gov.in0474 2616271
16ശാസ്താംകോട്ടഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ശാസ്താംകോട്ടaeostkt.dge@kerala.gov.in0476 2830530
17ചടയമംഗലംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചടയമംഗലം
പിൻ 691 534
aeocdm.dge@kerala.gov.in0474 2475727
18അഞ്ചൽഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
അഞ്ചൽ
പിൻ-691 320
aeoacl.dge@kerala.gov.in0475 -2274622
19പുനലൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പുനലൂർ
പിൻ-691 305
aeoplr.dge@kerala.gov.in0475 2224120
20കരുനാഗപ്പള്ളിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
പിൻ- 690 518
aeoknp.dge@kerala.gov.in0476 2621021
21ചവറഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചവറ
പിൻ- 691 583
aeochva.dge@kerala.gov.in0476 2681566
22കൊല്ലംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊല്ലംaeoklm.dge@kerala.gov.in0474 2790230
23ചാത്തന്നൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ചാത്തന്നൂർaeocht.dge@kerala.gov.in0474 2591100
24കുണ്ടറഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുണ്ടറ
കൊല്ലം
പിൻ 691 501
aeoknd.dge@kerala.gov.in0474 2580860
25തിരുവല്ലഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തിരുവല്ലaeotvl.dge@kerala.gov.in0469 2600950
26പുല്ലാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പുല്ലാട്
പിൻ-689 548
aeopuld.dge@kerala.gov.in0469 2661324
27ആറന്മുളഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ആറന്മുള
മുളക്കുഴ.പി.ഒ
പിൻ 689 505
aeoaml.dge@kerala.gov.in0468 2319102
28മല്ലപ്പള്ളിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മല്ലപ്പള്ളിaeompy.dge@kerala.gov.in0469 2785340
29വെണ്ണിക്കുളംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വെണ്ണിക്കുളം
പിൻ 589 544
aeovnkm.dge@kerala.gov.in0469 2650855
30അടൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
അടൂർ
പത്തനംതിട്ട -691 501
aeoadr.dge@kerala.gov.in0473 4227684
31പന്തളംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പന്തളം
പിൻ 689 501
aeopdm.dge@kerala.gov.in04734 255985
32കോഴഞ്ചേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോഴഞ്ചേരി
തെക്കേമല പി.ഒ
പിൻ 689 654
aeokzcy.dge@kerala.gov.in0468 2215439
33റാന്നിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് റാന്നിaeorny.dge@kerala.gov.in04735 227857
34പത്തനംതിട്ടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട
പിൻ 689 645
aeopta.dge@kerala.gov.in04682 325320
35കോന്നിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോന്നി
പിൻ 689 591
aeokni.dge@kerala.gov.in0468 2243131
36ചേർത്തലഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചേർത്തല
പിൻ 688524
aeoctl.dge@kerala.gov.in0478-2816939
37തുറവൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തുറവൂർ
പിൻ 688 232
aeotuvr.dge@kerala.gov.in0478-2561340
38ആലപ്പുഴഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആലപ്പുഴaeoalp.dge@kerala.gov.in0477-2251587
39അമ്പലപ്പുഴഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
അമ്പലപ്പുഴ
പിൻ 688 561
aeoampa.dge@kerala.gov.in0477-2272511
40ഹരിപ്പാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഹരിപ്പാട്
പിൻ-690 514
aeohpd.dge@kerala.gov.in0479-2411993
41മാവേലിക്കരഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മാവേലിക്കര-690101
aeomvk.dge@kerala.gov.in0479-2301720
42ചെങ്ങന്നൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചെങ്ങന്നൂർ
പിൻ 689 121
aeocgr.dge@kerala.gov.in0479-2457090
43കായംകുളംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കായംകുളം
പിൻ 690 502
aeokym.dge@kerala.gov.in0479-2447558
44മങ്കൊമ്പ്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മങ്കൊമ്പ്aeomcp.dge@kerala.gov.in0477-2707472
45തലവടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തലവടി
പിൻ 689 572
aeotlvd.dge@kerala.gov.in0477-2210950
46വെളിയനാട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് വെളിയനാട്aeovnd.dge@kerala.gov.in0477-2707366
47രാമപുരംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
രാമപുരം
പിൻ 686 576
aeormpm.dge@kerala.gov.in04822-263777
48കൊഴുവനാൽഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കൊഴുവനാൽ
പിൻ 686 573
aeokzl.dge@kerala.gov.in04822-267611
49ഏറ്റുമാനൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഏറ്റുമാനൂർ
പിൻ 686 631
aeoetmr.dge@kerala.gov.in0481-2537301
50പാലാഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പാലാ
പിൻ 686 576
aeopla.dge@kerala.gov.in04822-216599
51ഈരാറ്റുപേട്ടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഈരാറ്റുപേട്ട
പിൻ 686 121
aeoetp.dge@kerala.gov.in04822-277475
52കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളിaeokjy.dge@kerala.gov.in04828 224560
53കറുകച്ചാൽഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കറുകച്ചാൽ
പിൻ- 686 540
aeokrkl.dge@kerala.gov.in0481-2486633
54കോട്ടയം വെസ്റ്റ്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോട്ടയം വെസ്റ്റ്
കോട്ടയം-686 001
aeoktmw.dge@kerala.gov.in0481-2585123
55ചങ്ങനാശേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ചങ്ങനാശേരിaeochr.dge@kerala.gov.in0481-2428742
56കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്
കോട്ടയം-686 001
aeoktme.dge@kerala.gov.in0481-2301123
57പാമ്പാടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പാമ്പാടി
പിൻ- 686 502
aeopdy.dge@kerala.gov.in0481-2506411
58വൈക്കംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വൈക്കം
പിൻ 686 142
aeovkm.dge@kerala.gov.in04829-233343
59കുറവിലങ്ങാട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കുറവിലങ്ങാട്aeokvgd.dge@kerala.gov.in04822-232276
60അറക്കുളംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് അറക്കുളംaeoarkm.dge@kerala.gov.in04862-252902
61തൊടുപുഴഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ്
തൊടുപുഴ
aeotdp.dge@kerala.gov.in04862-223869
62അടിമാലിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
അടിമാലി
പിൻ 685 561
aeoady.dge@kerala.gov.in04864-222953
63കട്ടപ്പനഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കട്ടപ്പന
പിൻ 685 815
aeoktp.dge@kerala.gov.in04868-273139
64മൂന്നാർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മൂന്നാർ
പിൻ 615 612
aeomnr.dge@kerala.gov.in04865-232579
65പീരുമേട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പീരുമേട്aeopmd.dge@kerala.gov.in04869-232809
66നെടുങ്കണ്ടംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഉടുമ്പഞ്ചോല
നെടുങ്കണ്ടം പിൻ 685553
aeondkm.dge@kerala.gov.in04868-232283
67ആലുവഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആലുവaeoalv.dge@kerala.gov.in0484-2629009
68അങ്കമാലിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് അങ്കമാലിaeoank.dge@kerala.gov.in0484-2454861
69കോലഞ്ചേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോലഞ്ചേരിaeoklcy.dge@kerala.gov.in0484-2730586
70നോര്‍ത്ത് പറവൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് നോര്‍ത്ത് പറവൂർaeonpr.dge@kerala.gov.in0484-2448620
71എറണാകുളംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
എറണാകുളം
പിൻ 682 011
aeoekm.dge@kerala.gov.in0484-2377517
72മട്ടാഞ്ചേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മട്ടാഞ്ചേരി
കൊച്ചി - 682 001
aeomtcy.dge@kerala.gov.in0484-2217944
73തൃപ്പൂണിത്തുറഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തൃപ്പൂണിത്തുറaeotpta.dge@kerala.gov.in0484-2784200
74വൈപ്പിൻഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വൈപ്പിൻ
എടവനക്കാട് - 682 502
aeovyp.dge@kerala.gov.in0484-2505932
75പെരുമ്പാവൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പെരുമ്പാവൂർ
പിൻ 683 542
aeopbr.dge@kerala.gov.in0484-2593572
76കോതമംഗലംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോതമംഗലം
പിൻ 686 691
aeokmg.dge@kerala.gov.in0485-2824986
77കല്ലൂർക്കാട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കല്ലൂർക്കാട്aeoklkd.dge@kerala.gov.in0485-2289508
78കൂത്താട്ടുകുളംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൂത്താട്ടുകുളംaeokkm.dge@kerala.gov.in0485-2250090
79മൂവാറ്റുപുഴഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മൂവാറ്റുപുഴaeomvp.dge@kerala.gov.in0485-2836354
80പിറവംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പിറവം
പിൻ 686 664
aeopvm.dge@kerala.gov.in0485-2241790
81ചേർപ്പ്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചേർപ്പ്
പിൻ 680 501
aeochp.dge@kerala.gov.in0487-2343036
82തൃശൂർ ഈസ്റ്റ്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ്aeotsre.dge@kerala.gov.in0487-2333718
83തൃശൂർ വെസ്റ്റ്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തൃശൂർ വെസ്റ്റ്aeotsrw.dge@kerala.gov.in0487-2361082
84ചാലക്കുടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചാലക്കുടി
പിൻ 680 307
aeocld.dge@kerala.gov.in0480-2701202
85ഇരിങ്ങാലക്കുടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഇരിങ്ങാലക്കുട
പിൻ 680 121
aeoijk.dge@kerala.gov.in0480-2821053
86കൊടുങ്ങല്ലൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർaeokdr.dge@kerala.gov.in0480-2803345
87മാളഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മാള
പിൻ 680 732
aeomla.dge@kerala.gov.in0480-2890935
88ചാവക്കാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചാവക്കാട്
ഗുരുവായൂർ-680 101
aeockd.dge@kerala.gov.in0487-2502479
89കുന്നംകുളംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുന്നംകുളം-680 503
aeokmk.dge@kerala.gov.in0488-5228182
90മുല്ലശ്ശേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മുല്ലശ്ശേരി
പിൻ 680 509
aeomlsy.dge@kerala.gov.in0487-2264234
91വലപ്പാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വലപ്പാട്, തൃശൂർ
പിൻ 680 567
aeovlpd.dge@kerala.gov.in0480-2402181
92വടക്കാഞ്ചേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് വടക്കാഞ്ചേരിaeowdk.dge@kerala.gov.in0488-4230344
93ഒറ്റപ്പാലംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലംaeootp.dge@kerala.gov.in0466- 2248015
94ചെർപ്പുളശ്ശേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരിaeocply.dge@kerala.gov.in0466- 2220783
95ഷൊർണൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഷൊർണൂർaeosrr.dge@kerala.gov.in0466 -2270362
96തൃത്താലഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തൃത്താല
പിൻ 679 134
aeotrla.dge@kerala.gov.in0466- 2214317
97പട്ടാമ്പിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പട്ടാമ്പി
പിൻ 679 303
aeoptb.dge@kerala.gov.in04922- 222863
98ആലത്തൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ആലത്തൂർ
പിൻ 678 541
aeoaltr.dge@kerala.gov.in04923 -223088
99ചിറ്റൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചിറ്റൂർ
പിൻ 678 101
aeoctr.dge@kerala.gov.in04922- 273986
100കുഴൽമന്നംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുഴൽമന്നം
പാലക്കാട്-678 702
aeokzlm.dge@kerala.gov.in04922- 262777
101കൊല്ലംകോട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊല്ലംകോട്aeoklgd.dge@kerala.gov.in0491- 2544279
102പാലക്കാട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുഴൽമന്നം
പാലക്കാട്-678 702
aeopkd.dge@kerala.gov.in0491-2858970
103പറളിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പറളിaeoprl.dge@kerala.gov.in0466- 2283517
104മണ്ണാർക്കാട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മണ്ണാർക്കാട്aeomkd.dge@kerala.gov.in04924- 222784
105കിഴിശ്ശേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കിഴിശ്ശേരിaeokzsi.dge@kerala.gov.in0483 2756645
106കൊണ്ടോട്ടിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊണ്ടോട്ടിaeokdy.dge@kerala.gov.in0483 2710079
107മലപ്പുറംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മലപ്പുറംaeomlp.dge@kerala.gov.in0483 2731970
108മഞ്ചേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മഞ്ചേരി
പിൻ 676 121
aeomji.dge@kerala.gov.in0483 2768099
109മങ്കടഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മങ്കട
അങ്ങാടിപ്പുറം -679 321
aeomkda.dge@kerala.gov.in04933 236559
110പെരിന്തൽമണ്ണഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പെരിന്തൽമണ്ണ
പിൻ 679 322
aeopmn.dge@kerala.gov.in04933 226762
111എടപ്പാൾഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
എടപ്പാൾ
പിൻ-679 576
aeoedl.dge@kerala.gov.in0494 2682323
112കുറ്റിപ്പുറംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുറ്റിപ്പുറം
പിൻ 679 576
aeoktu.dge@kerala.gov.in0494 2607080
113പരപ്പനങ്ങാടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പരപ്പനങ്ങാടി
പിൻ 676 303
aeoprpd.dge@kerala.gov.in0494 2668814
114പൊന്നാനിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പൊന്നാനി
പിൻ 679 577
aeopni.dge@kerala.gov.in0494 2428383
115താനൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് താനൂർaeotnr.dge@kerala.gov.in0483-2851480
116തിരൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തിരൂർ
തൃക്കണ്ടിയൂർ, തിരൂർ
പിൻ 676 104
aeotir.dge@kerala.gov.in04933-279120
117വേങ്ങരഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വേങ്ങര
പിൻ 676 304
aeovga.dge@kerala.gov.in04931-225106
118അരീക്കോട്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
അരീക്കോട്
പിൻ 673 639
aeoarcd.dge@kerala.gov.in04931-248630
119മേലാറ്റൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മേലാറ്റൂർ
മലപ്പുറം
പിൻ 679 326
aeomltr.dge@kerala.gov.in0494 2410708
120നിലമ്പൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
നിലമ്പൂർ
ചന്തക്കുന്ന് - പി.ഒ
aeonbr.dge@kerala.gov.in0494 2445651
121വണ്ടൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
വണ്ടൂർ
പിൻ-679 328
aeowdr.dge@kerala.gov.in0494 2454537
122ചോമ്പാലഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചോമ്പാല
പിൻ 673 308
aeochmp.dge@kerala.gov.in0496-2504310
123കൊയിലാണ്ടിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കൊയിലാണ്ടിaeokld.dge@kerala.gov.in0496-2620448
124കുന്നുമ്മൽഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കുന്നുമ്മൽaeoknml.dge@kerala.gov.in0496-2588627
125മേലാടിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മേലാടിaeomld.dge@kerala.gov.in0496-2602590
126നാദാപുരംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
നാദാപുരം
കല്ലാച്ചി.പി.ഒ
പിൻ 673 590
aeonpm.dge@kerala.gov.in0496-2554366
127തോടന്നൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
തോടന്നൂർ
പിൻ 673 108
aeotdnr.dge@kerala.gov.in0496-2593129
128വടകരഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് വടകരaeovka.dge@kerala.gov.in0496-2523141
129കോഴിക്കോട് സിറ്റിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിaeokkdc.dge@kerala.gov.in0495-2366782
130കോഴിക്കോട് റൂറൽഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട് റൂറൽ
പുതിയറ പി.ഒ
കോഴിക്കോട്-673 004
aeokkdr.dge@kerala.gov.in0495-2727097
131ചേവായൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ചേവായൂർaeochyr.dge@kerala.gov.in0495-2361054
132ഫെറോക്ക്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഫെറോക്ക്
കോഴിക്കോട്
aeofrk.dge@kerala.gov.in0495-2485841
133കുന്നമംഗലംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുന്നമംഗലം
പിൻ-673 571
aeokumg.dge@kerala.gov.in0495-2800790
134മുക്കംഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മുക്കംaeomkm.dge@kerala.gov.in0495-2295566
135താമരശ്ശേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
താമരശ്ശേരി
പിൻ 673 573
aeotsy.dge@kerala.gov.in0495-2222919
136ബാലുശ്ശേരിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ബാലുശ്ശേരി
പിൻ 673 612
aeoblsy.dge@kerala.gov.in0496-2644830
137പേരാമ്പ്രഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പേരാമ്പ്ര
പിൻ 673 525
aeoprb.dge@kerala.gov.in0496-2611070
138കൊടുവള്ളിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കൊടുവള്ളി
aeokdvl.dge@kerala.gov.in0495-2210076
139വൈത്തിരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് വൈത്തിരിaeovtr.dge@kerala.gov.in04936 207031
140സുൽത്താൻ ബത്തേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിaeosby.dge@kerala.gov.in04936 223225
141മാനന്തവാടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മാനന്തവാടി
പിൻ 670 645
aeomnd.dge@kerala.gov.in04935 242808
142കണ്ണൂർ സൗത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കണ്ണൂർ സൗത്ത്aeoknrs.dge@kerala.gov.in0497 2850630
143കണ്ണൂർ നോർത്ത്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കണ്ണൂർ നോർത്ത്
കണ്ണൂർ-670 002
aeoknrn.dge@kerala.gov.in0497 2711789
144ഇരിക്കൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഇരിക്കൂർaeoikr.dge@kerala.gov.in0497 2788339
145മാടായിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മാടായി
പയങ്ങാടി-670 303
aeomdy.dge@kerala.gov.in0490 2327565
146പാപ്പിനിശ്ശേരിഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പാപ്പിനിശ്ശേരിaeoppsy.dge@kerala.gov.in0490 2326006
147തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത്aeotpbn.dge@kerala.gov.in0490 2338435
148തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത്aeotpbs.dge@kerala.gov.in0490 2311120
149പയ്യന്നൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പയ്യന്നൂർaeopnr.dge@kerala.gov.in0490 2361950
150തലശ്ശേരി സൗത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തലശ്ശേരി സൗത്ത്aeotlys.dge@kerala.gov.in0490 2474170
151തലശ്ശേരി നോർത്ത്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് തലശ്ശേരി നോർത്ത്aeotlyn.dge@kerala.gov.in0490 2491143
152ചൊക്ലിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചൊക്ലി
പിൻ- 670 672
aeocki.dge@kerala.gov.in0460 2258350
153പാനൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
പാനൂർ
പിൻ 670 692
aeopnor.dge@kerala.gov.in0497 2872255
154കുത്തുപറമ്പ്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
കുത്തുപറമ്പ്
670 643
aeoktpa.dge@kerala.gov.in0460 2208460
155മട്ടന്നൂർഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മട്ടന്നൂർaeomtnr.dge@kerala.gov.in0460 2208040
156ഇരിട്ടിഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഇരിട്ടി
പിൻ 670 703
aeoity.dge@kerala.gov.in04985 202144
157മഞ്ചേശ്വരംഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
മഞ്ചേശ്വരം
ഉപ്പള-670 322
aeomjs.dge@kerala.gov.in04994 227420
158കുമ്പളഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കുമ്പളaeokba.dge@kerala.gov.in04998 285455
159കാസർകോട്ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കാസർകോട്aeokgd.dge@kerala.gov.in04994 227420
160ബേക്കൽഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ബേക്കൽ
കാസർകോട്-670318
aeobkl.dge@kerala.gov.in04672 239100
161ഹൊസ്‍ഡര്‍ഗ്ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ഹൊസ്‍ഡര്‍ഗ്
കാഞ്ഞങ്ങാട്-670 915
aeohdg.dge@kerala.gov.in04672 209177
162ചിറ്റാരിക്കാൽഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ചിറ്റാരിക്കാൽaeoctkl.dge@kerala.gov.in04672 221388
163ചെറുവത്തൂർഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്
ചെറുവത്തൂർ
671 313
aeocvtr.dge@kerala.gov.in04672 261241