വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ നം.ജില്ലഇമെയില്‍വിലാസം
1തിരുവനന്തപുരംddetvm.dge@kerala.gov.inകിള്ളിപ്പാലം ചാലാ പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം
695 036
2കൊല്ലംddeklm.dge@kerala.gov.inഗവ. ബിഎച്ച്എസ്എസ് കാമ്പസ്,
തേവള്ളി പി.ഒ
കൊല്ലം
പിന്‍- 691 009
3പത്തനംതിട്ടddepta.dge@kerala.gov.inതിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട
പിന്‍ 689 101
4ആലപ്പുഴddealp.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം
ആലപ്പുഴ
പിന്‍- 688 001
5കോട്ടയംddektm.dge@kerala.gov.inവയസ്‌കരകുന്ന് സമീപം
പുളിമൂട് ജംഗ്ഷന്‍
കോട്ടയം-പിന്‍ 686 001
6ഇടുക്കിddeidk.dge@kerala.gov.inതൊടുപുഴ
ഇടുക്കി-പിന്‍ -685 584
7എറണാകുളംddeekm.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട് പി.ഒ
എറണാകുളം
പിന്‍ - 682 030
8തൃശൂർddetsr.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, അയ്യന്തോള്‍
തൃശൂര്‍-പിന്‍ -680003
9പാലക്കാട്ddepkd.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, പാലക്കാട്
പാലക്കാട് -
പിന്‍ - 678 001
10മലപ്പുറംddemlp.dge@kerala.gov.inകോട്ടപ്പടി ഡൗണ്‍ ഹില്‍
മലപ്പുറം
പിന്‍ - 676 519
11കോഴിക്കോട്ddekkd.dge@kerala.gov.inകോഴിക്കോട്
പിന്‍ - 673 001
12വയനാട്ddewyd.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
കല്‍പ്പറ്റ നോര്‍ത്ത്
വയനാട്,
പിന്‍- 673 122
13കണ്ണൂര്‍ddeknr.dge@kerala.gov.inഗവ.ടി.ടി.ഐ ഫോര്‍ മെന്‍ കോമ്പൗണ്ട്
കണ്ണൂര്‍
പിന്‍ - 670 002
14കാസർകോട്ddekgd.dge@kerala.gov.inസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,വിദ്യാനഗര്‍ പി.ഒ
കാസര്‍കോഡ്
പിൻ-671 123