ഉപഡയറക്‍ടർമാരുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ നം.ഓഫീസ്ടെലിഫോണ്‍ഇമെയില്‍
1കൊല്ലം0474-2749420vhseklm@gmail.com
2ചെങ്ങന്നൂർ0479-2455901rovhsechngr@yahoo.co.in
3എറണാകുളം0484-2555767ekmrovhse@yahoo.com
4തൃശൂർ0487-2332587rothrissur@vhsethrissur.org
5കുറ്റിപ്പുറം0494-2608083vhseroktpm@yahoo.com
6വടകര0496-2524911vhserovdk@gmail.com
7പയ്യന്നൂർ0498-5204480advhse_payyannur@yahoo.co.in