പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

Smt. Rani George IAS
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ്Room No. 206,
Second Floor,
South Sandwich Block,
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
Ph: 0471-2518002, 2339182,
ഇമെയിൽ : secy.gedu@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി0471-2327846 / 337, 2518529
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി 0471-2517219
Joint Secretary 0471- 2328326,2518358
Deputy Secretary 0471- 2518483 / 276 / 860 / 319