പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

Sri. A.P.M.Mohammed Hanish IAS
എ.പി.എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ്റൂം നമ്പർ 138
രണ്ടാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ : 0471-2327451, 2518228,
ഇമെയിൽ : secy.gedu@kerala.gov.in
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി0471-2327846 / 337, 2518529
സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി 0471-2517219
Joint Secretary 0471- 2328326,2518358
Deputy Secretary 0471- 2518483 / 276 / 860 / 319