സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് സെന്റർ

കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന വിഭവ കേന്ദ്രം.
മുതിർന്നവർക്കും തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും അക്കാദമികവും സാങ്കേതികവുമായ റിസോഴ്‌സ് പിന്തുണ നൽകുകയെന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തോടെ 1978-ലാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്‌സ് സെന്റർ, കേരള (എസ്ആർസി, കേരള) സ്ഥാപിതമായത്.

സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് സെന്റർ
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവൻ. പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം
695 003
ടെലിഫോണ് :0471-2325101,2325102,
ഫാക്സ്: 0471-2326101
മൊബൈൽ: 9446695102
ഇമെയിൽ: director.src@kerala.gov.in
വെബ്സൈറ്റ്: https://src.kerala.gov.in/