കേരള മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റി

1987-1989-ല്‍ മഹിളാ സമഖ്യ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ,പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച ദേശീയ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ്.കേരളമുള്‍പ്പെടെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളെ എംഎസ് പ്രോഗ്രാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു.
“സ്ത്രീയുടെ നിലയിലെ അടിസ്ഥാന മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഏജന്റായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപയോഗിക്കും.ഭൂതകാലത്തിന്റെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ വികലതകളെ നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിന്,സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു നല്ല ആശയം ഉണ്ടാകും.ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തില്‍ ക്രിയാത്മകവും ഇടപെടുന്നതുമായ പങ്ക് വഹിക്കും. പുനര്‍രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത പാഠ്യപദ്ധതികള്‍,പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, അധ്യാപകര്‍,തീരുമാനമെടുക്കുന്നവര്‍,ഭരണാധികാരികള്‍ എന്നിവരുടെ പരിശീലനവും ദിശാബോധം,വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവമായ ഇടപെടല്‍ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ മൂല്യങ്ങളുടെ വികസനം ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും സോഷ്യല്‍എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനമായിരിക്കും...": NPE, 1986.
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിന് ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ വ്യവസ്ഥ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണെന്നതിന് 1986 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അംഗീകാരം നല്‍കി.ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനായി മഹിളാ സമഖ്യ പരിപാടി 1988-ല്‍ ആരംഭിച്ചു.സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഉപാധിയാകാമെന്ന് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇവയുടെ അളവുകോലുകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ് :-

  • സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക;
  • സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരായ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുക;
  • വിമര്‍ശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക;
  • കൂട്ടായ പ്രക്രിയകളിലൂടെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക;
  • വിദ്യാഭ്യാസം,തൊഴില്‍,ആരോഗ്യം(പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യുല്‍പാദന ആരോഗ്യം)തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ബൗദ്ധികമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടത്താന്‍ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു;
  • വികസന പ്രക്രിയകളില്‍ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കല്‍;
  • സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്രത്തിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങളും അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നല്‍കുക;
  • എല്ലാ മേഖലകളിലും തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിയമ സാക്ഷരതയിലേക്കും സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും അവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക.

1987-1989-ല്‍ മഹിളാ സമഖ്യ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ,പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച ദേശീയ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ്.കേരളമുളപ്പെടെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളെ എംഎസ് പ്രോഗ്രാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.
മഹിളാ സമഖ്യയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതാ വൈദഗ്ധ്യം നേടുക മാത്രമല്ല, ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ പഠിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവരുടെ രീതിയില്‍ പഠിക്കാനും സ്വന്തം മുന്‍ഗണനകള്‍ നിശ്ചയിക്കാനും അറിവും വിവരങ്ങളും തേടാനും അറിവുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ സുഗമമാക്കാനുമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.സ്ത്രീകളുടെ "പരമ്പരാഗത വേഷങ്ങള്‍" സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ധാരണയില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂട്ടായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും താഴെത്തട്ടിൽ മഹിളാ സംഘങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുമായി മഹിളാ സമഖ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1. കേരള മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റി,

ടി.സി 20/1652, കൽപന, കുഞ്ഞാലുംമൂട്,
Karamana.P.O,
തിരുവനന്തപുരം – 695 002
ഫോൺ : 0471 – 2348666
മൊബ്: 9447666077, 9447742899
ഇ-മെയിൽ: director.kmss@kerala.gov.in

2.ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് പത്തനംതിട്ട

മുക്കരത്തു വീട്, കുമ്പളപൊയ്ക.പി.ഒ.
ചെങ്ങറ മുക്ക്,പത്തനംതിട്ട – 689 661
ഫോൺ : 0473 – 5250022
ഇ-മെയിൽ: samakhyapta@gmail.com

3. ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് പാലക്കാട്

ഐടിഡിപി കോമ്പൗണ്ട്, അഗളി, അട്ടപ്പാടി,
പാലക്കാട് - 678 581
ഫോൺ : 9447111271
ഇ-മെയിൽ: keralasamakhyapkd@gmail.com

4. ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് മലപ്പുറം

ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിന് സമീപം, നിലമ്പൂർ. പി.ഒ.
Malappuram – 679 329
ഫോൺ : 04931-222558, 9447111271
ഇ-മെയിൽ: samakhyamalappuram@gmail.com

5. ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് വയനാട്

അഞ്ചാo മൈൽ, കെല്ലൂർ.P.O, വയനാട് - 670 645
ഫോൺ : 04935 – 227078, 8547258554
ഇ-മെയിൽ: mahilasamakhyawyd@gmail.com

6. ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് കണ്ണൂർ

ഉറവുചാൽ, ശിവപുരം റോഡ്, മട്ടന്നൂർ,
കണ്ണൂർ – 670 702
ഫോൺ : 0490 – 2478022, 9446197929
ഇ-മെയിൽ: kannursamakhya@gmail.com

7. ജില്ലാ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് കാസർകോട്

യെൻ കോംപ്ലക്സ്, പരപ്പ, പരപ്പ.പി.ഒ.
കാസർകോട് – 671 533
ഫോൺ : 0467 – 2254114, 9446197929
ഇ-മെയിൽ: kmsskasargod@gmail.com

http://keralasamakhya.org/

 

RTI DETAILS