പരീക്ഷാഭവന്‍
(കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ്, സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷകള്‍)

പരീക്ഷാഭവന്‍, സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, എസ് .എസ്.എല്‍.സി,റ്റി.എച്.എസ് എസ്.എല്‍.സി,കെ.ജി.റ്റി.ഇ,കെ-റ്റെറ്റ്,ഡി.എഡ്/ഡി.ഇല്‍.ഇ.ഡി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷകള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരളം. പരീക്ഷാഭവനിലെ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറും സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് ജീവനക്കാരും കമ്മീഷണറെ സഹായിക്കുന്നു. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍.

വിലാസം:
കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ്,
സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ്
പരീക്ഷാഭവന്‍,
പൂജപുര,
തിരുവനന്തപുരം ,
കേരളം 695012
ഫോണ്‍ - അന്വേഷണം : 0471-2546800
ഫോണ്‍ - ഐടി സെല്‍ : 0471-2546832


Joint Commissioner   : jc.cge@kerala.gov.in                                                                                                  Pareeksha Secretary : secy.cge@kerala.gov.in
https://pareekshabhavan.kerala.gov.in/