പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം-695014
ഓഫീസ് ഫോൺ:0471-2325106 / 2324601,ഫാക്സ്: 0471-2324605,

ക്രമനമ്പര്‍പദവിവിഭാഗംഇമെയില്‍
‍ഡയറക്ടര്‍director.ge@kerala.gov.in
1സി ആര്‍ യുcru.dge@kerala.gov.in
2ഡെസ്പാച്ച്despatch.dge@kerala.gov.in
3സീക്രട്ട്secret.dge@kerala.gov.in
4അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (ജനറൽ)adpigen.dge@kerala.gov.in
5അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ (അക്കാദമിക്)adpiacd.dge@kerala.gov.in
6സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർsao.dge@kerala.gov.in
7സീനിയർ ഫിനാൻസ് & അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർsfaco.dge@kerala.gov.in
8സീനിയർ ലോ ഓഫീസർslo.dge@kerala.gov.in
9അഡീഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്aaa.dge@kerala.gov.in
10അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (പര്‍ച്ചേയ്സ്)aap.dge@kerala.gov.in
11അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ)aag.dge@kerala.gov.in
12സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർsfo.dge@kerala.gov.in
13ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ IIfo2.dge@kerala.gov.in
14പ്രോജക്ട് ഓഫീസർpo.dge@kerala.gov.in
15ചീഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർcpo.dge@kerala.gov.in
16ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (അക്കാദമിക്)jdacd.dge@kerala.gov.in
17ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)jdstat.dge@kerala.gov.in
18റിസർച്ച് ഓഫീസർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)rostat.dge@kerala.gov.in
19സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)sostat.dge@kerala.gov.in
20റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)ra1stat.dge@kerala.gov.in
21റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)ra2stat.dge@kerala.gov.in
22റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)ra3stat.dge@kerala.gov.in
23പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർpro.dge@kerala.gov.in
24ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്യു ഐ പി 1ddeqip1.dge@kerala.gov.in
25ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്യു ഐ പി 2ddeqip2.dge@kerala.gov.in
26ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്യു ഐ പി 3ddeqip3.dge@kerala.gov.in
27ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്യു ഐ പി 5ddeqip5.dge@kerala.gov.in
28ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഎംപ്ലോയ്മെന്റ്ddeemp.dge@kerala.gov.in
29സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർവര്‍ക്ക് എക്സ്പീരിയന്‍സ്sowe.dge@kerala.gov.in
30സൂപ്രണ്ട്supdta.dge@kerala.gov.in
31സൂപ്രണ്ട്സിsupdtc.dge@kerala.gov.in
32സൂപ്രണ്ട്ഡിsupdtd.dge@kerala.gov.in
33സൂപ്രണ്ട്എച്ച്supdth.dge@kerala.gov.in
34സൂപ്രണ്ട്ഒ & എംsupdtom.dge@kerala.gov.in
35സൂപ്രണ്ട്ആര്‍supdtr.dge@kerala.gov.in
36സൂപ്രണ്ട്ബിsupdtb.dge@kerala.gov.in
37സൂപ്രണ്ട്ജിsupdtg.dge@kerala.gov.in
38സൂപ്രണ്ട്എഫ്supdtf.dge@kerala.gov.in
39സൂപ്രണ്ട്കെsupdtk.dge@kerala.gov.in
40സൂപ്രണ്ട്ഇ റ്റിsupdtet.dge@kerala.gov.in
41സൂപ്രണ്ട്ഇ എംsupdtem.dge@kerala.gov.in
42സൂപ്രണ്ട്ഇ സിsupdtec.dge@kerala.gov.in
43സൂപ്രണ്ട്ജെsupdtj.dge@kerala.gov.in
44സൂപ്രണ്ട്ഡബ്ല്യുsupdtw.dge@kerala.gov.in
45സൂപ്രണ്ട്എന്‍supdtn.dge@kerala.gov.in
46സൂപ്രണ്ട്എസ് പിsupdtsp.dge@kerala.gov.in
47സൂപ്രണ്ട്വൈsupdty.dge@kerala.gov.in
48സൂപ്രണ്ട്എന്‍ എസ്supdtns.dge@kerala.gov.in
49സൂപ്രണ്ട്ഐ ഇ ഡിsupdtied.dge@kerala.gov.in
50സൂപ്രണ്ട്ആര്‍ എsupdtra.dge@kerala.gov.in
51സൂപ്രണ്ട്വിജിലൻസ്supdtv.dge@kerala.gov.in
52സൂപ്രണ്ട്എല്‍supdtl.dge@kerala.gov.in
53സൂപ്രണ്ട്എന്‍ എം എsupdtnma.dge@kerala.gov.in
54സൂപ്രണ്ട്എന്‍എം ബിsupdtnmb.dge@kerala.gov.in
55സൂപ്രണ്ട്എംsupdtm.dge@kerala.gov.in
56സൂപ്രണ്ട്പിഎഫ് (ജനറൽ)supdtpfg.dge@kerala.gov.in
57സൂപ്രണ്ട്പ്സാനിംഗ്supdtpl.dge@kerala.gov.in
58സൂപ്രണ്ട്സ്കൂൾ കായികമേളsupdts.dge@kerala.gov.in
59സൂപ്രണ്ട്പെൻഷൻ പിഎsupdtpa.dge@kerala.gov.in
60സൂപ്രണ്ട്പെൻഷൻ പിബിsupdtpb.dge@kerala.gov.in
61സൂപ്രണ്ട്എ ഡബ്ല്യു (എ)supdtawa.dge@kerala.gov.in
62സൂപ്രണ്ട്എ ഡബ്ല്യു (ബി)supdtawb.dge@kerala.gov.in
63സൂപ്രണ്ട്എ ഡബ്ല്യു (സി)supdtawc.dge@kerala.gov.in
64സൂപ്രണ്ട്ടൈപ് എ പൂള്‍supdtap.dge@kerala.gov.in
65സൂപ്രണ്ട്ടൈപ് ബി പൂള്‍supdtbp.dge@kerala.gov.in
66സൂപ്രണ്ട്ടൈപ് സി പൂള്‍supdtcp.dge@kerala.gov.in
67സൂപ്രണ്ട്ടൈപ് ഡി പൂള്‍supdtdp.dge@kerala.gov.in
68സൂപ്രണ്ട്എന്‍ ഇ പിsupdtnep.dge@kerala.gov.in
69എന്‍ക്വയറിenq.dge@kerala.gov.in
70സൂപ്രണ്ട്സീനിയോറിറ്റിsupdtsy.dge@kerala.gov.in
71സൂപ്രണ്ട്Rehabilitation&Rebuiltsupdtrr.dge@kerala.gov.in
72എഡിറ്റർവിദ്യാരംഗംeditorvr.dge@kerala.gov.in
73സൂപ്രണ്ട്ക്യു ഐ പിsupdtqip.dge@kerala.gov.in