ശ്രീ .വി ശിവൻകുട്ടി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

ഓഫീസ്

റൂം 201
2ാം നില
അനെക്സ് II
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 1

ടെലഫോൺ:0471- 2327574, 2332868,
Fax:0471- 2332133,
മൊബൈൽ:9446048800,
ഇമെയില്‍:min.edu@kerala.gov.in