റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ നം.ഓഫീസ്ജില്ലകൾബന്ധപ്പെടുക
1ആർഡിഡി, തിരുവനന്തപുരം
 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
0471 2328247
2ആർഡിഡി, ചെങ്ങന്നൂർ
 • പത്തനംതിട്ട
 • ആലപ്പുഴ
0479 2453393
3ആര്‍ഡിഡി കോട്ടയം
 • കോട്ടയം
 • ഇടുക്കി
0481 2560578
4ആർഡിഡി, എറണാകുളം
 • എറണാകുളം
 • തൃശൂർ
0484 2343646
5ആര്‍ഡിഡി കോഴിക്കോട്
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
0495 2305211
6ആര്‍ഡിഡി, മലപ്പുറം
 • മലപ്പുറം
 • പാലക്കാട്
0483 2738060
7ആർഡിഡി, കണ്ണൂർ
 • കണ്ണൂര്‍
 • കാസർകോട്
0497 2700564