ഡി എച്ച് എസ് ഇ
ഹോം > ഡി എച്ച് എസ് ഇ

ഡി എച്ച് എസ് ഇ

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അനുസൃതമായി 1990-ൽ കേരള സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ഉചിതമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. , മതിയായ സ്ഥാപന ശൃംഖല, ഫലപ്രദമായ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ, അക്കാദമികവും ഭരണപരവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയും പ്രചോദിതവുമുള്ള ജീവനക്കാരും.
ഡയറക്‌ടറേറ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രീ-ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടത്തുകയും 2000-2001 ൽ ഡീ-ലിങ്കിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യശേഷിയുടെ കുറവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുമാണ് വകുപ്പിന്റെ തുടക്കം മുതലേ അലട്ടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ. എന്നാൽ എല്ലാ പരിമിതികളെയും മറികടന്ന്, ഡയറക്‌ടറേറ്റിലെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും യോജിച്ച പ്രയത്‌നങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ വകുപ്പായി മാറുന്നതിനും സംഘടനാപരമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു.